Nová publikace VÚPSV

Hubíková, Olga
Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. 101 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-334-0

Předmětem předkládané studie je na základě rozsáhlého souboru kvalitativních a kvantitativních dat zmapovat možnosti a limity uplatňování case managementu (CM) v sociální práci na obecních úřadech v pomoci klientům v různých typech situací spojených s potřebou či poskytováním dlouhodobé péče. Výzkum se soustředil jednak na otázku, do jaké míry a v jaké podobě je v současné době sociální práce zaměřená na situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech etablována; dále pak na zkušenosti a povědomí o metodě CM u sociálních pracovníků obecně a specificky pak v pomoci klientům v situaci dlouhodobé péče. Součástí studie je i rozšířená teoretická podkapitola zabývající se různými pojetími, modely a postupy CM. Část věnovaná CM dále obsahuje podrobnou prezentaci empirických poznatků orientovaných na různé aspekty využívání CM, včetně podmínek pro uplatňování této metody. Závěrečná syntéza poznatků představuje zavádění sociální práce se situacemi dlouhodobé péče a metody CM jako dvojí inovaci a zahrnuje i soubor základních doporučení týkajících se podmínek a předpokladů pro implementaci CM do sociální práce zaměřené na situace dlouhodobé péče na obecních úřadech.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud