Projekt

Název:Vytvoření indikátorů a monitorovacího mechanismu pro hodnocení vývoje (pokroku) genderové rovnosti v ČR
Číslo:CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006255
Řešitel:Ing. Drahomíra Zajíčková
Poskytovatel:OPZ ESF
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2018
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je zpracovat metodiku monitorovacích nástrojů genderové rovnosti v ČR a poskytnout tak orgánům státní sféry, které jsou za implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR zodpovědné, řadu klíčových poznatků a informací. Předmětem projektu jsou výzkumné aktivity zaměřené na tvorbu indikátorů a monitoringu genderové rovnosti v rámci podpory systematického využívání statistických dat segregovaných dle pohlaví jako podkladů pro hodnocení, rozhodování a přípravu strategických dokumentů pomocí vybraných metodologických přístupů.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud