Projekt

Název:Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU
Číslo:IBS7028004
Řešitel:Miroslava Obadalová
Poskytovatel:Akademie věd České republiky
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:Ing. Mgr. Martin Lux
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2000
Doba řešení do:2002
Příjemce:Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Projekt se za pomocí rozsáhlé analýzy výdajů domácností a realizace samostatného výzkumu bude snažit v první řadě komplexním způsobem zmapovat aktuální situaci na trhu s bydlením i vývoj bytové situace v průběhu transformace české společnosti. Mimo změny v zatížení domácností výdaji na bydlení a ve finanční dostupnosti bydlení bude analyzovat další sociální aspekty bydlení jako spokojenost, plány, migrační tendence českých domácností a bude se snažit zhodnotit sociální a ekonomickou efektivitu dosud užívaných nástrojů bytové politiky ve srovnání s vývojem v zemích EU a ostatních zemích SVE. Snahou řešitelů je, v druhé řadě, prostřednictvím strukturního modelování nalézt rovněž optimální kombinaci již užívaných nebo zcela nových nástrojů bytové politiky, podnítily investice do nájemní i vlastnické bytové výstavby a přiblížili českou politiku bydlení standardům běžným v zemích EU.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud