Projekt

Název:Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU
Číslo:IBS7028004
Řešitel:Miroslava Obadalová
Poskytovatel:Akademie věd České republiky
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:Ing. Mgr. Martin Lux
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2000
Doba řešení do:2002
Příjemce:Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Projekt se za pomocí rozsáhlé analýzy výdajů domácností a realizace samostatného výzkumu bude snažit v první řadě komplexním způsobem zmapovat aktuální situaci na trhu s bydlením i vývoj bytové situace v průběhu transformace české společnosti. Mimo změny v zatížení domácností výdaji na bydlení a ve finanční dostupnosti bydlení bude analyzovat další sociální aspekty bydlení jako spokojenost, plány, migrační tendence českých domácností a bude se snažit zhodnotit sociální a ekonomickou efektivitu dosud užívaných nástrojů bytové politiky ve srovnání s vývojem v zemích EU a ostatních zemích SVE. Snahou řešitelů je, v druhé řadě, prostřednictvím strukturního modelování nalézt rovněž optimální kombinaci již užívaných nebo zcela nových nástrojů bytové politiky, podnítily investice do nájemní i vlastnické bytové výstavby a přiblížili českou politiku bydlení standardům běžným v zemích EU.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud