Projekt

Název:Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva v produktivním věku
Číslo:RV28
Řešitel:Ing. Ivo Baštýř
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:1996
Doba řešení do:1997
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Přehled o výši a struktuře nízkých příjmů domácností s osobami v produktivním věku. Vymezení hranice, kdy příjmy z ekonomické aktivity jsou shodné se sociálními dávkami. Průzkum chování osob z rodin, jejichž příjmy jsou v okolí životního minima. Vymezení rozsahu a struktury domácností, u nichž dochází ke střetu příjmů z ekonomické aktivity a sociálních dávek. Návrh opatření na podporu pracovního zapojení osob z nízkopříjmových domácností a pro koncipování dlouhodobější příjmové a soc.politiky.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud