Projekt

Název:Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva v produktivním věku
Číslo:RV28
Řešitel:Ing. Ivo Baštýř
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:1996
Doba řešení do:1997
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Přehled o výši a struktuře nízkých příjmů domácností s osobami v produktivním věku. Vymezení hranice, kdy příjmy z ekonomické aktivity jsou shodné se sociálními dávkami. Průzkum chování osob z rodin, jejichž příjmy jsou v okolí životního minima. Vymezení rozsahu a struktury domácností, u nichž dochází ke střetu příjmů z ekonomické aktivity a sociálních dávek. Návrh opatření na podporu pracovního zapojení osob z nízkopříjmových domácností a pro koncipování dlouhodobější příjmové a soc.politiky.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud