Projekt

Název:Měření kvality pracovního života
Číslo:1J018/04-DP1
Řešitel:Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2004
Doba řešení do:2007
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

V rámci projektu z Programu Moderní společnost II. financovaného MPSV ČR v letech 2004 – 2007 byl pro podniky, které potřebují identifikovat tušené nebo již manifestující se problémy, případně se ucházejí o udělení certifikátů dle ISO, EFQM nebo Národní ceny ČR za jakost, vyvinut a v praxi odzkoušen diagnostický nástroj „Spokojenost zaměstnanců“ v podobě dotazníku a manuálu pro jeho vyhodnocení. Vedle návodu, jakým způsobem vyhodnocovat data získaná z dotazování mezi zaměstnanci podniku, obsahuje manuál i referenční hodnoty za „vyšetřené“ podniky a dále náměty na další, pokročilejší možnosti zpracování získaných dat. Dotazník se skládá ze soustavy indikátorů rozdělených do devíti tématických celků tzv. modulů, které by měly podat komplexní obraz o podniku z pohledu jeho zaměstnanců. Jedná se o následující moduly:
1. Spokojenost s prací - Měří celkovou spokojenost s prací a spokojenost s dílčími aspekty práce.
2. Komunikace a sdílení informací - Zjišťuje informovanost ze strany vedení podniku a systém komunikace obecně, komunikaci s přímým nadřízeným, připomínky a reakce zaměstnanců, komunikaci se spolupracovníky o pracovních záležitostech a komunikaci napříč odděleními.
3. Interpersonální vztahy na pracovišti - Podává informace o vztazích mezi zaměstnanci, o vzájemné důvěře, spravedlivém a férovém jednání, vstřícnosti a ochotě pomoci jak mezi spolupracovníky, tak mezi řadovými pracovníky a jejich nadřízenými. Zabývá se otázkou diskriminace na pracovišti.
4. Profesionální rozvoj a kariérní růst - Hodnotí firmou vytvořené podmínky pro profesní rozvoj a kariérní růst zaměstnanců. Zaměřuje se na to, jakou roli hraje přímý nadřízený v podpoře odborného růstu a zda práce přináší zaměstnancům dostatek příležitostí k rozšiřování jejich dovedností a možnost využít v práci své schopnosti a dovednosti. Modul zjišťuje také názory zaměstnanců na užitečnost školení organizovaných zaměstnavatelem.
5. Odměňování a hodnocení – zdroje motivace - Mapuje důležitost jednotlivých aspektů práce pro kvalitní pracovní výkon. Systémově rozlišuje tzv. vnitřní zdroje motivace - uspokojení, smysluplnost a zajímavost práce, autonomie při práci a vnější zdroje motivace - odměňování.
6. Styl řízení - Podává přehled o situaci v podniku vzhledem ke klasifikaci stylů řízení, hodnocení schopností a dovedností přímých nadřízených v souvislosti s rozdělováním úkolů, delegováním pravomocí a hodnocením a kontrolou výsledků.
7. Vztah k organizaci - Zjišťuje loajalitu zaměstnanců a mapuje fluktuační potenciál zaměstnanců.
8. Organizace práce - Hodnotí úroveň organizace práce z hlediska jasnosti zadávaných úkolů a dostatku času, spolupracovníků, informací a vybavení potřebných pro kvalitní provedení práce. Dále je sledována míra autonomie zaměstnanců při práci.
9. Atributy práce, BOZP - Přináší informaci o charakteru práce zaměstnanců z hlediska její fyzické a psychické náročnosti. Součástí modulu je i zhodnocení subjektivně vnímaných zdravotních rizik plynoucích z práce a hodnocení přístupu zaměstnavatele k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud