Projekt

Název:Gender v managementu
Číslo:1J046/05-DP1
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2005
Doba řešení do:2008
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Od počátku letošního roku se ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí realizuje dlouhodobý a komplexní projekt Gender v managementu, který je primárně zaměřen na podrobnou analýzu postavení žen vzhledem k vedoucím funkcím. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.
Výzkum je koncipován na dobu 3,5 let a jeho součástí jsou kvantitativní a kvalitativní výzkumy, sekundární analýza domácí i zahraniční literatury, výzkumných prací a expertní rozhovory. Na realizaci projektu VÚPSV spolupracuje s dalšími subjekty z akademické i občanské sféry. Výsledky projektu by měly umožnit přijetí preventivních opatření k eliminaci případných diskriminačních tendencí na českém trhu práce.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud