Projekt

Název:Gender v managementu
Číslo:1J046/05-DP1
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2005
Doba řešení do:2008
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Od počátku letošního roku se ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí realizuje dlouhodobý a komplexní projekt Gender v managementu, který je primárně zaměřen na podrobnou analýzu postavení žen vzhledem k vedoucím funkcím. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí.
Výzkum je koncipován na dobu 3,5 let a jeho součástí jsou kvantitativní a kvalitativní výzkumy, sekundární analýza domácí i zahraniční literatury, výzkumných prací a expertní rozhovory. Na realizaci projektu VÚPSV spolupracuje s dalšími subjekty z akademické i občanské sféry. Výsledky projektu by měly umožnit přijetí preventivních opatření k eliminaci případných diskriminačních tendencí na českém trhu práce.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud