Projekt

Název:Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Číslo:1J047/05-DP1
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2005
Doba řešení do:2007
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

V podmínkách centrálně řízeného hospodářství bylo v ČR do roku 1989 zaměstnání vykonáváno téměř výhradně na základě pracovního poměru. V průběhu 90. let byl v souladu s transformací ekonomiky také utvářen trh práce, na kterém se hned na počátku transformace vytvořily podmínky pro výkon pracovní činnosti také na základě samostatné výdělečné činnosti. Výkon samostatné výdělečné činnosti je v současné době doprovázen řadou otázek, které se týkají sociálně ekonomického postavení OSVČ na českém trhu práce a ve společnosti, a to zvláště jejich příjmové situace a odvodového a daňového zatížení jejich příjmů ve srovnání se skupinou zaměstnanců. Cílem předloženého projektu je proto analyzovat a posoudit samostatnou výdělečnou činnost z hlediska výše stanovených otázek.

1. etapa (1.2.2005-30.10.2006): analytické práce - vývoj samostatné výdělečné činnosti od počátku 90. let, postavení OSVČ na českém trhu práce a porovnání s vybranými evropskými zeměmi, příprava sociologického šetření
2. etapa (1.11.2006-31.12.2007): vyhodnocení analytických prací, sociologické šetření o výkonu a podmínkách samostatné výdělečné činnosti
3. etapa (1.1.2008-31.10.2008): dořešení otevřených otázek a zpracování syntetické zprávy
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud