Projekt

Název:Podpora zaměstnávání starších osob
Číslo:1J049/05-DP2
Řešitel:Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:Mgr. Jiří Remr. PhD.
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2005
Doba řešení do:2007
Příjemce:MARKENT, s.r.o.
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Projekt byl řešen v rámci programu „Moderní společnost a její proměny“ (2. běh) v letech 2005 – 2007. Jeho cílem bylo popsat a zhodnotit současný a očekávaný stav v oblasti zaměstnávání starších osob ve všech jeho aspektech. A na základě získaných poznatků z rozboru domácích a zahraničních materiálů, z dotazníkového šetření u zaměstnavatelů, dotazníkového šetření u populace starší 18-ti let, dotazníkového šetření osob starších 50 let, z uspořádaných kulatých stolů na úřadech práce a zejména z expertních studií doporučit směry, možná řešení a opatření v oblastech, majících významný vliv na problematiku zaměstnávání starších osob. Návrhy opatření – stěžejní výstup projektu – byly formulovány v oblastech příjmové motivace, zaměstnávání starších osob se zdravotním postižením, flexibility pracovní doby, pracovních podmínek a pracovněprávní ochrany, aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělávání a důchodového systému. Ze všech dílčích výstupů projektu byla v závěru zpracována souhrnná zpráva z projektu.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud