Projekt

Název:Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Číslo:2D06004
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MŠMT
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2006
Doba řešení do:2011
Příjemce:Univerzita Karlova v Praze, řírodovědecká fakulta
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Základní součástí projektu „Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita“ byla realizace druhé vlny panelového šetření Generations and Gender Survey (GGS). To poskytlo reprezentativní data pro analýzy demografických a sociálních jevů, zejména týkajících se formování rodin, života různých socio-demografických skupin českého obyvatelstva a mezigeneračních a genderových vztahů. Hlavní dosažené cíle projektu byly: 1) Na základě dat dvou vln panelového šetření GGS a dalších datových zdrojů byly provedeny a publikovány analýzy k tématům demografického chování, demografického stárnutí, zdraví obyvatelstva, genderových nerovností a rodinné politiky. 2) Byly provedeny analýzy sociálněekonomických souvislostí stárnutí vyplývajících z nižší produktivity práce a dynamiky výdělků ve vyšším věku (postavení osob starších 50 let na trhu práce a jejich příjmy, spotřební vydání a zvyklosti seniorů). 3) Bylo realizováno šetření o finanční gramotnosti jako součásti přípravy na stáří a s ohledem na preference životního stylu ve vyšším věku. Výsledky byly publikovány v kontextu celoživotního vzdělávání a aktivního stárnutí. 4) Na základě provedených analýz byly v rámci jednotlivých publikovaných článků a statí formulovány dopady, příp. závěry, pro veřejné politiky, především rodinnou, ale také např. trhu práce, zdravotní, fiskální, vzdělávací, bytovou či politiku rovných příležitostí.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud