Projekt

Název:Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Číslo:2D06004
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MŠMT
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2006
Doba řešení do:2011
Příjemce:Univerzita Karlova v Praze, řírodovědecká fakulta
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Základní součástí projektu „Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita“ byla realizace druhé vlny panelového šetření Generations and Gender Survey (GGS). To poskytlo reprezentativní data pro analýzy demografických a sociálních jevů, zejména týkajících se formování rodin, života různých socio-demografických skupin českého obyvatelstva a mezigeneračních a genderových vztahů. Hlavní dosažené cíle projektu byly: 1) Na základě dat dvou vln panelového šetření GGS a dalších datových zdrojů byly provedeny a publikovány analýzy k tématům demografického chování, demografického stárnutí, zdraví obyvatelstva, genderových nerovností a rodinné politiky. 2) Byly provedeny analýzy sociálněekonomických souvislostí stárnutí vyplývajících z nižší produktivity práce a dynamiky výdělků ve vyšším věku (postavení osob starších 50 let na trhu práce a jejich příjmy, spotřební vydání a zvyklosti seniorů). 3) Bylo realizováno šetření o finanční gramotnosti jako součásti přípravy na stáří a s ohledem na preference životního stylu ve vyšším věku. Výsledky byly publikovány v kontextu celoživotního vzdělávání a aktivního stárnutí. 4) Na základě provedených analýz byly v rámci jednotlivých publikovaných článků a statí formulovány dopady, příp. závěry, pro veřejné politiky, především rodinnou, ale také např. trhu práce, zdravotní, fiskální, vzdělávací, bytovou či politiku rovných příležitostí.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud