Projekt

Název:Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem
Číslo:HB05-03
Řešitel:Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSs.
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2003
Doba řešení do:2003
Příjemce:Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Projekt „Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem“ byl součástí programu Moderní společnost a její proměny I. financovaný MPSV ČR v roce 2003. Příjemcem projektu byl Sociologický ústav AV ČR. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí byl spoluřešitelem projektu a jeho úkolem bylo zmapovat a zhodnotit hlavní faktory vedoucí k postupnému poklesu odborové organizovanosti. Výstupy projektu vznikly na základě výsledků dvou šetření. První šetření bylo dotazníkové šetření 1009 zaměstnanců a v rámci druhého kvantitativního šetření bylo dotazováno 50 předsedů odborových organizací a 50 personalistů ze stejných podniků. Dalším zdrojem informací byly hloubkové a skupinové rozhovory s odborovými funkcionáři, personálními řediteli a řadovými zaměstnanci, členy respektive nečleny odborů.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud