Projekt

Název:Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti
Číslo:HB09-03
Řešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2003
Doba řešení do:2003
Příjemce:Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Zapojení ČR do struktur EU předpokládá respektování společné politiky států unie. Projekt si proto klade za cíl:

  • podrobně popsat, zanalyzovat současný stav trhu práce v ČR, jeho základní problémy, nastínit předpokládané tendence dalšího vývoje, základní očekávané problémy v blízké budoucnosti; 
  • zjištěný stav, tendence, základní problémy v ČR porovnat se situací v členských státech (vybraných) a identifikovat tak specifičnosti českého trhu práce; 
  • zmapovat možné důsledky, ať již pozitivní či negativní, vstupu ČR do EU na trh práce.
     

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud