Projekt

Název:Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů (EQUAL)
Číslo:104-Equal
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2005
Doba řešení do:2006
Příjemce:Gender Studies, o.p.s.
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí se v letech 2005-2006 jako partner Gender Studies, o.p.s. podílel na řešení mezinárodního projektu "Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů" (původně „Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti“) v rámci Iniciativy společenství EQUAL http://www.rovneprilezitosti.cz/index.php.
V tomto projektu se zaměřil na to, jak v praxi probíhá slaďování rodinného a pracovního života tam, kde legislativa již vytvořila podmínky pro rovnocennou účast obou rodičů v obou sférách, ale v praxi stále existuje významná genderová diferenciace. Zkoumán byl jak pohled matek na danou problematiku, tak i přístup zaměstnavatelů, a to ve třech typech šetření provedených ve druhé polovině roku 2005 a na počátku roku 2006. Jednalo se o dva kvantitativní sociologické výzkumy: šetření „Zaměstnání a péče o děti“ zaměřené na matky s alespoň jedním dítětem od tří do deseti let a výzkum ve vybraných podnicích. Dále byl proveden kvalitativní terénní výzkum v patnácti podnicích a na pěti úřadech práce. Základní sledovaná témata byla: Dělba rolí v rodině, uplatnění nároků na rodičovskou dovolenou, volno na ošetřování člena rodiny v praxi a přístup zaměstnavatelů k rodičům malých dětí. Cílem šetření mezi matkami bylo zjistit strategie žen a mužů při využívání rodičovské, příp. též mateřské, dovolené, zjistit faktory mající vliv na délku rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku a na rozhodnutí, který z rodičů využije tento institut pro péči o dítě. Cílem výzkumu zaměstnavatelů bylo získání poznatků o jejich zkušenostech s problematikou slaďování rodiny a zaměstnání, a to se zaměřením zejména na nástup žen (mužů) po rodičovské dovolené, na spolupráci se ženami (a muži) na rodičovské dovolené, na prorodinné klima v podnicích (zaměstnanecké výhody pro rodiče) a na zkušenosti zaměstnavatelů se zaměstnáváním matek (otců) malých dětí, vč. vlivu vybírání volna na péči o dítě na práci těchto rodičů, problémy z toho vyplývající pro organizaci práce, názory na rodičovskou dovolenou otců. V rámci kvalitativního výzkumného šetření byl ve vybraných podnicích a společnostech prověřován přístup zaměstnavatele k zaměstnancům s malými dětmi, hloubkový rozhovor s vedoucím personalistou či ředitelem byl doplněny základními charakteristikami organizací. K doplnění informací a zasazení dané problematiky do širšího kontextu a konkrétní situace trhu práce byly provedeny hloubkové rozhovory s vedoucími zaměstnanci na úřadech práce v okresech, ve kterých byly paralelně sledovány podniky a společnosti.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud