Projekt

Název:Ochrana a podpora opatření pro děti ulice ze třetích zemí v členských státech EU
Číslo:2004-1080-YC
Řešitel:Mgr. Milada Horáková
Poskytovatel:DAPHNE II
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2005
Doba řešení do:2006
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

V jednotlivých členských zemích EU jsou užívány rozmanité přístupy k řešení případů „dětí ulice“, ale dosud nebyla zaznamenána jakákoli cílená koordinace iniciativ. Cílem projektu realizovaného v letech 2005 a 2006 proto bylo analyzovat situaci této skupiny ohrožených dětí ve čtyřech evropských velkoměstech (Amsterodamu, Berlíně, Madridu a Praze) a zhodnotit možnosti širší distribuce osvědčených nástrojů a strategií jejich podpory a ochrany. V rámci výzkumu byly osloveny vládní a nevládní organizace, které se na tuto cílovou skupinu zaměřují, nebo se s ní mohou ve své činnosti setkávat.
Nejprve byly zpracovány čtyři národní zprávy věnující se situaci v hlavních městech zúčastněných zemí EU. Ty se zaměřily na charakteristiku legislativních nástrojů (včetně porovnání definice sledované cílové skupiny s právními instituty národní legislativy) a institucionálních nástrojů směřujících k podpoře a ochraně dětí ulice ze třetích zemí, respektive cílové skupině odpovídající národní legislativě příslušné země (v českém případě se jednalo o „nezletilé bez doprovodu“).
Sledována byla také spolupráce mezi organizacemi poskytujícími ochranu této cílové skupině. V rámci projektu byly zachyceny také konkrétní zkušenosti dotázaných expertů z jejich praxe a identifikovány dobré praxe a nejzávažnější nedostatky. Na základě nich byla formulována doporučení, která by měla napomoci k překonání stávajících nedostatků.
Následně byla zpracována srovnávací zpráva, která se věnovala definici „dětí ulice ze třetích zemí“, souvisejícím jevům (mizení dětí ulice, s nimž organizace již navázaly kontakt apod.), shrnutí hlavních zjištění z jednotlivých národních zpráv, celkovému shrnutí situace a všeobecným doporučením.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud