Projekt

Název:Kulturní aspekt sociálního začlenění etnických menšin. Hodnocení vlivu politik začlenění v rámci otevřené metody koordinace v EU
Číslo:VS/2005/0686
Řešitel:Mgr. Milada Horáková
Poskytovatel:podpořeno z programu EK Social Protection and Social Integration Policy VS/2005/0686
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2006
Doba řešení do:2006
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Záměrem tohoto projektu bylo zhodnotit efektivitu kulturních politik v rámci Národních akčních plánu sociálního začleňování šesti členských států (Estonsko, Litva, Česká republika, Slovensko, Slovinsko a Švédsko) zaměřených na sociální začlenění etnických menšin prostřednictvím testování souboru společných inter-kulturních ukazatelů.
Výstupem projektu byly
Samostatné hodnotící studie šesti Národních akčních plánů o sociálním začlenění, včetně kulturních politik srovnatelných států,
Komparativní analýza dopadu kulturních politik v NAP na sociální začlenění,
Návrh společných inter-kulturních ukazatelů
V národní studii zpracované VÚPSV v.v..i. byly analyzovány existující strategické dokumenty v oblastech kulturní politiky, politiky vůči etnickým menšinám (tj. politiky vůči národnostním menšinám, cizincům a příslušníkům romských komunit) a sociálního začleňování. Sledovány byly vzájemné vazby mezi nimi, klíčové instituce, okruh programů a aktivit, jež jsou v jejich kontextu realizovány, a dostupná data vypovídající o jejich implementaci. Pozornost byly zaměřena na tři základní oblasti – společenskou participaci, vzdělávání a oblast médií. Z hlediska nákladů (cost effectiveness analysis) byly analyzovány vzdělávací politiky pro příslušníky romských komunit

Další výstupy projektu: http://www.ecmi-eu.org/publications/

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud