Projekt

Název:inter.Face - Imigranti a národní integrační strategie: rozvíjení trans-evropského rámce pro analyzování kulturní a pracovní integrace
Číslo:107-InterFace
Řešitel:Mgr. Milada Horáková
Poskytovatel:
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2006
Doba řešení do:2008
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt byl zahájen v prosinci 2006 a bude ukončen v červnu 2008; probíhá v pěti evropských zemích: Belgii, České republice, Finsku, Německu a Itálii. Hlavním cílem projektu INTERFACE je pochopit, zdali vůbec a v jaké míře může rodina představovat úspěšnou strategii k usnadnění integrace imigrantů, a jak pomáhá absorbovat a omezit dopady nejtěžších a nejvíce zraňujících migračních zkušeností.
Rodina hraje v současné evropské imigraci významnější roli než v minulosti. V posledním desetiletí zavedla řada evropských zemí politiky podporující imigraci rodin a sjednocování rodin. Proto je třeba obohatit výzkum současné evropské imigrace o citlivější přístup analyzující podrobně rodiny migrantů. Tento postup ale otevírá další problémy, protože rodina je současně sjednocující celek s podobnými kulturními charakteristikami a migrační historií, a zároveň ji tvoří jedinci, jejichž zkušenosti se výrazně liší v souvislosti s rozdílným statutem, věkem, pohlavím a sociálními rolemi. Ačkoli rodina jako celek nemusí být dobře integrována, její jednotliví členové se mohou úspěšně integrovat na trhu práce nebo ve škole. Zaměřením na rodiny migrantů usiluje projekt INTERFACE o lepší pochopení vlivu různých národních integračních strategií na migranty.
V každé zúčastněné zemi byl nejprve zpracován přehled dosavadní výzkumné reflexe problematiky integrace rodin migrantů v dané zemi. Dále byla realizována „focus group“ s reprezentanty institucí, které se zaměřovaly na podporu migrantů či jejich rodin a usnadňovaly jejich integraci do hostitelské společnosti. Následně byla realizována „focus group“ se samotnými migranty žijícími v hostitelské zemi se svými rodinami.
Stěžejní částí projektu byly rozhovory v rodinách migrantů. V každé zemi byly provedeny 3 rozhovory s 10-20 rodinami migrantů v závislosti na velikosti země. Výstupy z těchto rozhovorů byly zpracovány v samostatných kapitolách věnujících se diskriminaci, změně statusu, sociálním sítím a sociálnímu kapitálu, vnitřním vztahům v rodině, intergeneračním vztahům a očekáváním, přínosům a ztrátám spojeným s migrací. Jednotlivé kapitoly obsáhly informace o rodinách migrantů ze všech zemí zapojených do projektu.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud