Projekt

Název:Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců na českém trhu práce
Číslo:109-ILO
Řešitel:Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:MOP
Spoluřešitel:Mgr. Milada Horáková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:1997
Doba řešení do:1997
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Výzkum nelegálního zaměstnávání cizinců na českém trhu práce vznikl za finanční podpory ILO v rámci aktivit neformální sítě odborníků ze zemí Střední a Východní Evropy, kteří se zabývají problematikou migrací. Projekt se zabývá právním prostředím, v jehož rámci pracovní migrace v ČR probíhají a na jehož základě lze odlišit, které ekonomické aktivity cizinců jsou v souladu s právními předpisy ČR a které jsou s nimi v rozporu. Projekt zahrnuje výsledky expertního šetření. Experti byli vybráni mezi odborníky, kteří řeší v praxi záležitosti související se zaměstnáním či podnikáním cizinců. (Experti z MPSV, pracovníci úřadů práce, finančních úřadů, cizinecké a pohraniční policie, představitelé odborových svazů, zástupci soukromých firem i nevládních organizací). Expertní dotazník a doplňující skupinové a individuální rozhovory byly zaměřeny na příčiny zaměstnávání cizinců v ČR, motivy vedoucí k porušování předpisů jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců. Dále sledoval názory expertů na to, ze kterých zemí především proudí na český trh práce nelegální pracovníci, v jakých typech firem, ve kterých odvětvích a profesích dochází ve větší míře k porušování právních předpisů o zaměstnávání a podnikání cizinců v ČR. Rovněž byly vyhodnoceny názory expertů na trendy v nelegálním zaměstnávání a podnikání cizinců i na to, jak porušování zákonů předcházet. Cílem bylo poskytnutí některých doporučení ke změnám v legislativě, které by omezily nelegální ekonomické aktivity cizinců na minimum.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud