Projekt

Název:Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců na českém trhu práce
Číslo:109-ILO
Řešitel:Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:MOP
Spoluřešitel:Mgr. Milada Horáková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:1997
Doba řešení do:1997
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Výzkum nelegálního zaměstnávání cizinců na českém trhu práce vznikl za finanční podpory ILO v rámci aktivit neformální sítě odborníků ze zemí Střední a Východní Evropy, kteří se zabývají problematikou migrací. Projekt se zabývá právním prostředím, v jehož rámci pracovní migrace v ČR probíhají a na jehož základě lze odlišit, které ekonomické aktivity cizinců jsou v souladu s právními předpisy ČR a které jsou s nimi v rozporu. Projekt zahrnuje výsledky expertního šetření. Experti byli vybráni mezi odborníky, kteří řeší v praxi záležitosti související se zaměstnáním či podnikáním cizinců. (Experti z MPSV, pracovníci úřadů práce, finančních úřadů, cizinecké a pohraniční policie, představitelé odborových svazů, zástupci soukromých firem i nevládních organizací). Expertní dotazník a doplňující skupinové a individuální rozhovory byly zaměřeny na příčiny zaměstnávání cizinců v ČR, motivy vedoucí k porušování předpisů jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců. Dále sledoval názory expertů na to, ze kterých zemí především proudí na český trh práce nelegální pracovníci, v jakých typech firem, ve kterých odvětvích a profesích dochází ve větší míře k porušování právních předpisů o zaměstnávání a podnikání cizinců v ČR. Rovněž byly vyhodnoceny názory expertů na trendy v nelegálním zaměstnávání a podnikání cizinců i na to, jak porušování zákonů předcházet. Cílem bylo poskytnutí některých doporučení ke změnám v legislativě, které by omezily nelegální ekonomické aktivity cizinců na minimum.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud