Projekt

Název:Pružné formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění
Číslo:HR172/08
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2008
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt přináší přehled o tom, jak je řešena podpora rodin s dětmi v důchodových systémech vybraných států. Na základě zjištěných poznatků přináší variantní návrhy změn právní úpravy podpory rodin s dětmi v českém systému důchodového zabezpečení a zhodnocení jejich finančních a sociálních dopadů. Projekt si klade za cíl též přispět k opomíjené diskuzi o uplatňování principů solidarity a ekvivalence v důchodových systémech.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud