Projekt

Název:Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů
Číslo:HR170/08
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2008
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Sociálně-právní ochrana dětí je komplexní činnost. Zahrnuje aktivity jak v oblasti přímé práce s klienty, tak v oblasti prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání apod. Úkony vykonávané pracovníky/pracovnicemi orgánů sociálně právní ochrany (dále OSPOD) jsou velmi různorodé a je velmi obtížné je kvantifikovat. Klienti (tj. nezletilé děti a jejich rodiny) řeší různě závažné situace vyžadující různou míru a délku intervence. Doposud nikdy nebyl žádným způsobem kvalifikovaně stanoven počet klientů, jimž je možno zajistit kvalitní sociálně-právní ochranu jedním pracovníkem OSPOD. Předmětem výzkumu je zmapování vytíženosti pracovníků/pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností ve smyslu kvantifikace a kvalifikace všech úkonů vykonávaných v rámci sociálně-právní ochrany dětí, a to jak z hlediska činností definovaných zákonem, tak z hlediska samotné praxe.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud