Projekt

Název:Qualitative Post Test on European Working Conditions Survey
Číslo:102-Eurofond
Řešitel:Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Poskytovatel:European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2005
Doba řešení do:
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

V roce 2005 byl Evropskou nadací pro zlepšování životních a pracovních podmínek (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) provedena čtvrtá vlna průzkumu pracovních podmínek European Working Conditions Survey (EWCS) v EU27 a ve dvou kandidátských státech (Turecko, Chorvatsko). Průzkum proběhl také v Norsku a Švýcarsku. Celkem bylo „face-to-face “ dotazováno 30 000 ekonomicky aktivních osob. Při šetření v roce 2005 byla za účelem srovnatelnosti využita stejná metodologie s použitím dotazníku se stejnými otázkami jako v předcházejících letech.
Jelikož realizace takového mezinárodního šetření v různých zemích s rozdílnou kulturou a jazyky je metodologicky náročná rozhodla výše uvedená organizace jako součást kontroly kvality tohoto průzkumu provést tzv. „Qualitative post test“ zaměřený vedle metodologických problémů ještě na aspekty kariérního a profesního rozvoje a zaměstnatelnost. Cílem projektu tak bylo vedle zlepšení technické kvality dotazníku (srozumitelnost otázek) identifikovat diference mezi státy a zhodnotit kapacitu šetření z hlediska zkoumaných fenoménů a zároveň podpořit porozumění zjištěným výsledkům. V každé zemi bylo v roce 2006 realizováno 20 kvalitativních rozhovorů s respondenty, kteří se zúčastnili čtvrté vlny EWCS v roce 2005.
Realizátorem projektu bylo konsorcium výzkumných institucí z Anglie, Rakouska, Finska, Portugalska a České republiky zastoupené VÚPSV.

Výstupy:
1. Czech national report: Qualitative post-test of EWCS 2005. / Dokulilová L., Kyzlinková R., Kroupa A., and Vychová, H., nepublikovaný dokument na vyžádání v European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
2. Fourth European Working Conditions Survey: Qualitaive post-test analysis. / Sutela H., Lehto A-M., Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007, 121 s. - dostupné na adrese: http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef07671.htm

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud