Projekt

Název:Qualitative Post Test on European Working Conditions Survey
Číslo:102-Eurofond
Řešitel:Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Poskytovatel:European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2005
Doba řešení do:
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

V roce 2005 byl Evropskou nadací pro zlepšování životních a pracovních podmínek (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) provedena čtvrtá vlna průzkumu pracovních podmínek European Working Conditions Survey (EWCS) v EU27 a ve dvou kandidátských státech (Turecko, Chorvatsko). Průzkum proběhl také v Norsku a Švýcarsku. Celkem bylo „face-to-face “ dotazováno 30 000 ekonomicky aktivních osob. Při šetření v roce 2005 byla za účelem srovnatelnosti využita stejná metodologie s použitím dotazníku se stejnými otázkami jako v předcházejících letech.
Jelikož realizace takového mezinárodního šetření v různých zemích s rozdílnou kulturou a jazyky je metodologicky náročná rozhodla výše uvedená organizace jako součást kontroly kvality tohoto průzkumu provést tzv. „Qualitative post test“ zaměřený vedle metodologických problémů ještě na aspekty kariérního a profesního rozvoje a zaměstnatelnost. Cílem projektu tak bylo vedle zlepšení technické kvality dotazníku (srozumitelnost otázek) identifikovat diference mezi státy a zhodnotit kapacitu šetření z hlediska zkoumaných fenoménů a zároveň podpořit porozumění zjištěným výsledkům. V každé zemi bylo v roce 2006 realizováno 20 kvalitativních rozhovorů s respondenty, kteří se zúčastnili čtvrté vlny EWCS v roce 2005.
Realizátorem projektu bylo konsorcium výzkumných institucí z Anglie, Rakouska, Finska, Portugalska a České republiky zastoupené VÚPSV.

Výstupy:
1. Czech national report: Qualitative post-test of EWCS 2005. / Dokulilová L., Kyzlinková R., Kroupa A., and Vychová, H., nepublikovaný dokument na vyžádání v European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
2. Fourth European Working Conditions Survey: Qualitaive post-test analysis. / Sutela H., Lehto A-M., Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007, 121 s. - dostupné na adrese: http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef07671.htm

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud