Projekt

Název:Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR
Číslo:HR183/09
Řešitel:Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:Ing. Radek Svoboda
Spoluřešitel (cizí):Mgr. Zdeněk Karásek; RNDr. Jiří Skřivánek; RNDr. Josef Drdla
Doba řešení od:2009
Doba řešení do:2009
Příjemce:TREXIMA, spol. s r.o.
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i., RPIC-ViP s.r.o., OKsystem s.r.o., Sdružení Cepac - Morava
Popis:

Cílem řešení je vytvoření jednotného společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti s následujícími parametry a podmínkami: a) návrh hierarchické klasifikace odborné způsobilosti a definování úrovně jejích jednotlivých typů při splnění následujících podmínek: aplikovatelnost na pracovní místa a povolání a na klientelu služeb zaměstnanosti, posuzování vhodnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání pro odpovídající pracovní uplatnění na základě souladu požadavků pracovního místa a předpokladů uchazeče (párování), přehlednost a srozumitelnost s důrazem na praktickou využitelnost, srozumitelnost deskriptorů způsobilostí pro využití v poradenství a zprostředkování, zabezpečení vícestupňovitosti hierarchické struktury pro postupné vyhledávání nezbytných odborných způsobilostí, identifikace skupin příbuzných odborných způsobilostí umožňujících využití v zónovém zprostředkování a poradenství, b) vytvořený společný kompetenční model musí splňovat: vazbu na Národní soustavu povolání a Národní soustavu kvalifikací, aplikovatelnost v informačních systémech služeb zaměstnanosti (OK práce, Portál MPSV, IPSYS, ISTP, DAT-CZ, ap.)

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud