Projekt

Název:Dopady „rasové směrnice“: postoje sociálních partnerů v členských zemích EU
Číslo:111-WLR
Řešitel:
Poskytovatel:
Spoluřešitel:Ing. Soňa Veverková
Řešitel-cizí:Steve Jefferys
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2008
Doba řešení do:2009
Příjemce:Working Lives Research Institute (London Metropolitan University)
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. se jako spoluřešitel podílel na projektu Dopady „rasové směrnice“: postoje sociálních partnerů v členských zemích EU (The impact of the Racial Equality Directive: a survey of trade unions and employers in the member states of the European Union). Nositelem projektu byl londýnský Working Lives Research Institute (London Metropolitan University). Projekt zkoumal dopad směrnice č. 2000/43/EC, o rovném zacházení bez ohledu na rasový nebo etnický původ ve všech členských zemích EU, resp. na názory sociálních partnerů na význam a dopady této směrnice. V České republice byl výzkum o to složitější, že v době řešení projektu nebyla uvedená směrnice dosud implementována, a tak jsme výzkum pojali šířeji a zajímali se o rasovou diskriminaci na pracovišti jako takovou. Při řešení byla využita metoda „desk research“ a expertní rozhovory. Výsledky v České republice se liší u jednotlivých skupin respondentů – zaměstnavatelé ani odborové organizace se s rasovou diskriminací na pracovišti setkávají spíše zřídka, proto toto téma není středem jejich pozornosti. Naopak neziskové organizace a veřejná správa považují rasovou diskriminaci na pracovišti za vážný problém. Situace odpovídá tomu, že jedincům ohroženým rasovou diskriminací jsou často kladeny různé překážky již při vstupu na trh práce, čili sociální partneři se těmito lidmi setkávají jen zřídka.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud