Projekt

Název:Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách
Číslo:HC193/10
Řešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2010
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem řešení je zhodnotit rizika zejména dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti u různých skupin populace v období ekonomického poklesu (v porovnání s obdobím vysokého růstu) a dále hodnocení efektů opatření aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu k nim, při zahrnutí dalších opatření v oblasti flexicurity a aktivace, jako jsou změny v oblasti pracovní ochrany, dávkové/daňové systémy, specifické projekty a také individuální práce s nezaměstnanými ap. Jedná se o relativně komplexní úkol, jehož smyslem je identifikace účinných opatření ve vztahu k určitým skupinám znevýhodněným objektivně v určitých podmínkách existujících na trhu práce.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud