Projekt

Název:Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení a podle reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální ochrany
Číslo:HC186/10
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je koncepční a metodická podpora pro oblast věcných útvarů MPSV. Na základě analýzy právních předpisů v relevantních oblastech a na základě empirických zjištění o praktické aplikaci právních předpisů a popisu reálné situace provádění sociální práce bude v rámci projektu provedena komparace dílčích aktivit, popis optimálního stavu ve výkonu sociální práce v jednotlivých oblastech jejího působení, shrnutí zahraničních zkušeností, syntéza poznatků z empirických zjišťování, resumé poznatků a stanovení návrhů pro dosažení optimální situace, nastínění možných rolí dalších aktérů celého systému profese sociálního pracovníka.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud