Projekt

Název:Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení a podle reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální ochrany
Číslo:HC186/10
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je koncepční a metodická podpora pro oblast věcných útvarů MPSV. Na základě analýzy právních předpisů v relevantních oblastech a na základě empirických zjištění o praktické aplikaci právních předpisů a popisu reálné situace provádění sociální práce bude v rámci projektu provedena komparace dílčích aktivit, popis optimálního stavu ve výkonu sociální práce v jednotlivých oblastech jejího působení, shrnutí zahraničních zkušeností, syntéza poznatků z empirických zjišťování, resumé poznatků a stanovení návrhů pro dosažení optimální situace, nastínění možných rolí dalších aktérů celého systému profese sociálního pracovníka.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud