Projekt

Název:Pracovní podmínky a sociální dialog
Číslo:112-Eurofond
Řešitel:PhDr. Hana Geissler
Poskytovatel:European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2008
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

VÚPSV byl jedním z partnerů konsorcia řešícího projekt Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek s názvem „Pracovní podmínky a sociální dialog“. Cílem projektu bylo objasnit, do jaké míry může sociální dialog přispět k zlepšení pracovních podmínek. Na tuto otázku se snažil odpovědět výzkum pomocí analýz provedených ve stavebnictví a zdravotnictví v 6 evropských zemích (Německu, Francii, Švédsku, Španělsku, Rakousku a České republice).
Použit byl tříúrovňový metodologický přístup. V každé zemi byl popsán kontext, který představuje rámec pro tvorbu pracovních podmínek, ve kterém probíhá sociální dialog. Dále byla provedena sekundární analýza dat u těch národních šetření, jejichž záběr se alespoň částečně překrýval s tématem projektu. V neposlední řadě pak byly realizovány případové studie v podnicích a popsány případy dobré praxe ve zmíněných sektorech národního hospodářství.
Výsledky projektu ukázaly, že aktivní sociální dialog podporuje zlepšování pracovních podmínek.

Více informací o projektu a závěrečnou zprávu lze nalézt na stránkách Eurofound: http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0943.htm
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud