Projekt

Název:Zhodnocení fungování a účinků směrnic o informování a projednávání v zemích EU/EHS
Číslo:6256/11
Řešitel:PhDr. Štěpánka Lehmann
Poskytovatel:European Commission
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:Deloitte Consulting
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Výzkum byl součástí mezinárodního projektu financovaného Evropskou komisí a koordinovaného firmou Deloitte Consulting v Belgii. Evropská komise v roce 2010 zahájila proces prověřování evropské legislativy ve vybraných oblastech prostřednictvím „kontrol způsobilosti“ ("fitness checks"), jehož cílem by mělo být zajistit, aby existující evropská legislativa byla v souladu se skutečnými potřebami. Projekt byl zaměřen na legislativu v oblasti informování a projednání se zaměstnanci, tj. na směrnice č. 98/59/EC o hromadném propouštění, 2001/23/EC o převodu podniků a 2002/14/EC ustavující obecný rámec pro informování a projednání se zaměstnanci. Za účelem zvýšení efektivity evropské legislativy v této oblasti bylo v 27 evropských zemích provedeno šetření efektivity, relevance a koherence opatření vyplývajících z těchto směrnic. Hlavními sledovanými otázkami při tom bylo, zda opatření odpovídají potřebám zaměstnanců a zaměstnavatelů, jaké náklady a jaký přínos z opatření vyplývají pro jednotlivé aktéry a společnost jako celek. Úkolem VÚPSV bylo zjistit, jakým způsobem se opatření plynoucí ze zmíněných směrnic uplatňují v ČR v praxi, do jaké míry jsou vymahatelná práva spojená s informováním a projednáváním se zaměstnanci a jaký konkrétní přínos, jaké výhody a nevýhody měly směrnice pro české zaměstnance a zaměstnavatele. Vedle studia existující literatury byly získávány informace především prostřednictvím rozhovorů s relevantními aktéry (tj. se zástupci MPSV, ČMKOS, Svazu průmyslu ČR a Státního úřadu inspekce práce) a dvou případových studií ve vybraných firmách, v nichž byli dotazováni vždy dva zástupci – představitelé odborů a managementu.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud