Projekt

Název:Zhodnocení fungování a účinků směrnic o informování a projednávání v zemích EU/EHS
Číslo:6256/11
Řešitel:PhDr. Štěpánka Lehmann
Poskytovatel:European Commission
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:Deloitte Consulting
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Výzkum byl součástí mezinárodního projektu financovaného Evropskou komisí a koordinovaného firmou Deloitte Consulting v Belgii. Evropská komise v roce 2010 zahájila proces prověřování evropské legislativy ve vybraných oblastech prostřednictvím „kontrol způsobilosti“ ("fitness checks"), jehož cílem by mělo být zajistit, aby existující evropská legislativa byla v souladu se skutečnými potřebami. Projekt byl zaměřen na legislativu v oblasti informování a projednání se zaměstnanci, tj. na směrnice č. 98/59/EC o hromadném propouštění, 2001/23/EC o převodu podniků a 2002/14/EC ustavující obecný rámec pro informování a projednání se zaměstnanci. Za účelem zvýšení efektivity evropské legislativy v této oblasti bylo v 27 evropských zemích provedeno šetření efektivity, relevance a koherence opatření vyplývajících z těchto směrnic. Hlavními sledovanými otázkami při tom bylo, zda opatření odpovídají potřebám zaměstnanců a zaměstnavatelů, jaké náklady a jaký přínos z opatření vyplývají pro jednotlivé aktéry a společnost jako celek. Úkolem VÚPSV bylo zjistit, jakým způsobem se opatření plynoucí ze zmíněných směrnic uplatňují v ČR v praxi, do jaké míry jsou vymahatelná práva spojená s informováním a projednáváním se zaměstnanci a jaký konkrétní přínos, jaké výhody a nevýhody měly směrnice pro české zaměstnance a zaměstnavatele. Vedle studia existující literatury byly získávány informace především prostřednictvím rozhovorů s relevantními aktéry (tj. se zástupci MPSV, ČMKOS, Svazu průmyslu ČR a Státního úřadu inspekce práce) a dvou případových studií ve vybraných firmách, v nichž byli dotazováni vždy dva zástupci – představitelé odborů a managementu.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud