Projekt

Název:Role sociálního pracovníka, ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči
Číslo:DC4/2011
Řešitel:prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby a slouží k zajištění této péče. Procedura posouzení stupně závislosti žadatele, která předchází rozhodnutí o přiznání příspěvku, je poměrně složitá a nese v sobě dvojí riziko: 1/ přiznání příspěvku osobě, která ho nepotřebuje (tj. plýtvání finančními prostředky), 2/ nepřiznání příspěvku osobě, která je skutečně závislá na pomoci druhých, což má za následek zhoršení péče a kvality života závislé osoby.
Projekt je zaměřen na hloubkovou analýzu procesu posouzení stupně závislosti, konkrétně na roli sociálního pracovníka při posuzování životní situace žadatele a roli ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči. Prostřednictvím kvalitativních výzkumných metod byly analyzovány zejména formální a neformální postupy využívané při sociálním šetření a způsoby komunikace mezi sociálním pracovníkem, ošetřujícím a posudkovým lékařem a případně dalšími účastníky procesu posuzování stupně závislosti. Součástí projektu jsou i doporučení adresovaná MPSV, která směřují k optimálnímu nastavení procesů při posuzování životní situace pro rozhodnutí o přiznání příspěvku.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud