Projekt

Název:Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech ČR
Číslo:122-2011D
Řešitel:Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:MPSV, Evropský sociální fond
Spoluřešitel:Mgr. Ludvík Michalička
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Vytvoření modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb v regionech.
Naplnění modelu daty a ověření funkčnosti ve vybraném kraji.

Důvody pro vypracování modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb v regionech:
Vztah mezi vzděláním a ekonomickým růstem a jeho modelování pomocí matematicko-statistických metod se v ekonomické literatuře intenzivně studuje od devadesátých let minulého století. Všechny výzkumy nachází vzdělanostní úroveň jako statisticky významnou. Důležitá je také vhodná volba oboru vzdělání. V pojednáních o strukturální nezaměstnanosti autoři uvádějí, že odhadování potřeb trhu práce může strukturální nezaměstnanost snižovat. Ke strukturální nezaměstnanosti dochází tehdy, existuje-li nesoulad mezi volnými místy a nezaměstnanými co do kvalifikace nebo oblasti. Lékem na strukturální nezaměstnanost je mobilita pracovní síly a vhodné vzdělání. To je možné poskytnout jen tehdy, studujeme-li poměry na pracovním trhu a dokážeme-li s předstihem odhadovat jeho vývoj a kvalifikační potřeby. Tak získají odpovědní činitelé na krajské úrovni informace, které jim pomohou při řízení středního školství.

Popis funkce:

Model pro předvídání vzdělanostních potřeb pracuje se skupinami zaměstnání a vzdělání a odhaduje, kolik míst bude v příštích pěti letech zapotřebí v těchto skupinách obsadit. Počet míst ve skupinách vzdělání porovnává s očekávaným počtem absolventů příslušných oborů a odhaduje tak absolventům šanci na získání zaměstnání podle dosažené kvalifikace a zaměstnavatelům šanci na získání zaměstnance s kvalifikací podle požadavků.

Řešitelský kolektiv: L. Michalička, O. Stupnytskyy, D. Krause, H. Vychová

 

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud