Projekt

Název:Analýza zavedení tzv. Kurzarbeitu v České republice
Číslo:DC3/2010
Řešitel:Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2010
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Analýza možností zavedení Kurzarbeitu v České Republice byla vypracovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem bylo navrhnout alternativní možnosti řešení v podobě zavedení Kurzarbeitu v ČR, jako dočasného protikrizového nástroje k řešení negativních dopadů hospodářské krize na zaměstnanost. Podstatou opatření je zkrácení pracovní doby a kompenzace ušlého příjmu státem. Opatření Kurzarbeit umožňuje podnikům v krizi, které nemají dostatek zakázek, po určitou dobu snížit pracovní dobu zaměstnancům a vyplácet nižší mzdu, přičemž stát podnikům přispěje na úhradu mzdových nákladů. Zpracovány byly varianty řešení vymezující podmínky zavedení Kurzarbeitu v ČR.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud