Projekt

Název:Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku
Číslo:DC5a/2011
Řešitel:Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Lucie Galčanová
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt si kladl za cíl zmapovat základní teoretické předpoklady definice starších konzumentů a jejich spotřeby a potřebu specifické ochrany jako součást boje proti diskriminaci, chudobě a spojeným rizikům vyššího věku. Byl zadán Ministerstvem práce a sociálních věcí v reakci na výzvy kladené stárnutím populace a požadavky mezinárodních dokumentů. Je také součástí plnění Národního plánu pro přípravu na stárnutí 2008–2012 a jeho opatření 8. J.: „Zvýšit informovanost a kompetence starších osob v oblasti spotřebitelských práv a přijmout opatření na ochranu spotřebitelských práv seniorů. Zaměřit se na oblasti, v nichž jsou ohrožena spotřebitelská práva starších osob, včetně oblasti zdraví a bydlení.“ Spotřeba je v projektu definována jako jeden z aspektů aktivního stárnutí a komodita jako služba (vč. sociální a zdravotní), zboží a informace. Projekt byl realizován formou výběrového šetření v populaci starší čtyřiceti let. Dalčí spoluřešitel: Jiří Vyhlídal

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud