Projekt

Název:Ucelená rehabilitace
Číslo:DC11/2011
Řešitel:JUDr. Daniela Bruthansová
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Věra Jeřábková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Předmětem realizovaného projektu byla analýza právní úpravy a faktického fungování ucelené rehabilitace ve vybraných zemích, především členských států Evropské unie. Problematika ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením v České republice patří již více než 10 let ke stále se opakujícím tématům. Postupně sice byla opakovaně iniciována zasedání odborné veřejnosti, která měla za cíl spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími institucemi připravit zákon o ucelené rehabilitaci, nicméně doposud se tomu tak nestalo. Ucelená rehabilitace představuje vzájemně provázaný proces léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace, jehož hlavním cílem je minimalizovat důsledky postižení jedince. Za základní faktor úspěšné rehabilitace lze pak považovat včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a nejširší zapojení osob se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života. Získané poznatky o faktickém fungování ucelené rehabilitace ve vybraných zemích, a to zejména v Německu, Rakousku, Francii, Nizozemsku, Švédsku, Polsku a Slovenské republice, by měly napomoci při přípravě právní normy, resp. právních norem o ucelené rehabilitaci v České republice.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud