Projekt

Název:Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení – synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy
Číslo:DC3/2011
Řešitel:JUDr. Daniela Bruthansová
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Věra Jeřábková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem doposud probíhajícího projektu je přinést pokud možná co nejúplnější analýzu platných právních předpisů zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením v České republice. Zjištěné poznatky mohou přispět k získání validních údajů pro tvorbu programů a opatření zaměřených na snížení nepříznivých dopadů zdravotního postižení osob do všech oblastí jejich života. Stěžejní metodou v rámci realizace tohoto projektu je analýza platných právních předpisů v ČR majících vztah k problematice osob se zdravotním postižením, a to zejména z oblasti práva sociálního zabezpečení, pracovního práva, správního práva a finančního práva.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud