Projekt

Název:EIRO (European Industrial Relations Observatory); EWCO (European Working Conditions Observatory); ERM (European Restructuring Monitor)
Číslo:9135/10
Řešitel:Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Spoluřešitel:Ing. Soňa Veverková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2004
Doba řešení do:2017
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

EIRO, EWCO a ERM jsou součásti celoevropské sítě observatoří vytvořené Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Jejich cílem je shromažďovat, analyzovat a šířit informace o industriálních vztazích, pracovních podmínkách a změnách na trhu práce. Výstupy jsou primárně určeny organizacím sociálních partnerů jak na evropské tak na národní úrovni, vládním organizacím, institucím EU a široké odborné veřejnosti. Observatoře jsou založeny na spolupráci výzkumných institucí a vysokých škol ve státech EU a kandidátských státech včetně Norska. Činnost observatoří a témata, na která se v průběhu roku zaměřují, je koordinována na základě rozhodnutí poradenského výboru, ve kterém zasedají zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlád členských států EU a představitelé Evropské komise.
EIRO je zaměřeno na shromažďování informací o kolektivním vyjednávání a reprezentativnosti sociálních partnerů. V rámci EIRA jsou za tímto účelem zpracovávány studie charakterizující vybrané sektory národního hospodářství.
EWCO je zaměřeno na monitoring pracovních podmínek v nejširším slova smyslu zejména na dopady práce na zdravotní stav zaměstnanců na problematiku kariérního a profesního rozvoje, na slaďování rodinného života s prací.
ERM je zaměřen na monitorování změn na trhu práce v důsledku restrukturalizace ekonomiky. Tato činnost spočívá v průběžném monitorování informací v českém denním tisku a jiných dostupných informačních médiích s cílem shromažďovat a vyhodnocovat informace o změnách na trhu práce (vznik nových pracovních míst, útlum, přesun nebo zrušení stávajících pracovních míst) především v České republice.

Řešitelský tým: Mgr. Aleš Kroupa, Ing. Soňa Veverková, PhDr. Štěpánka Pfeiferová, PhD. Hana Geissler, PhD. Renáta Kyzlinková
 

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud