Projekt

Název:EIRO (European Industrial Relations Observatory); EWCO (European Working Conditions Observatory); ERM (European Restructuring Monitor)
Číslo:9135/10
Řešitel:Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Spoluřešitel:Ing. Soňa Veverková
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2004
Doba řešení do:2017
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

EIRO, EWCO a ERM jsou součásti celoevropské sítě observatoří vytvořené Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Jejich cílem je shromažďovat, analyzovat a šířit informace o industriálních vztazích, pracovních podmínkách a změnách na trhu práce. Výstupy jsou primárně určeny organizacím sociálních partnerů jak na evropské tak na národní úrovni, vládním organizacím, institucím EU a široké odborné veřejnosti. Observatoře jsou založeny na spolupráci výzkumných institucí a vysokých škol ve státech EU a kandidátských státech včetně Norska. Činnost observatoří a témata, na která se v průběhu roku zaměřují, je koordinována na základě rozhodnutí poradenského výboru, ve kterém zasedají zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlád členských států EU a představitelé Evropské komise.
EIRO je zaměřeno na shromažďování informací o kolektivním vyjednávání a reprezentativnosti sociálních partnerů. V rámci EIRA jsou za tímto účelem zpracovávány studie charakterizující vybrané sektory národního hospodářství.
EWCO je zaměřeno na monitoring pracovních podmínek v nejširším slova smyslu zejména na dopady práce na zdravotní stav zaměstnanců na problematiku kariérního a profesního rozvoje, na slaďování rodinného života s prací.
ERM je zaměřen na monitorování změn na trhu práce v důsledku restrukturalizace ekonomiky. Tato činnost spočívá v průběžném monitorování informací v českém denním tisku a jiných dostupných informačních médiích s cílem shromažďovat a vyhodnocovat informace o změnách na trhu práce (vznik nových pracovních míst, útlum, přesun nebo zrušení stávajících pracovních míst) především v České republice.

Řešitelský tým: Mgr. Aleš Kroupa, Ing. Soňa Veverková, PhDr. Štěpánka Pfeiferová, PhD. Hana Geissler, PhD. Renáta Kyzlinková
 

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud