Projekt

Název:Social Experimentation for Active Ageing
Číslo:9131/10
Řešitel:PhDr. Tomáš Soukup
Poskytovatel:Evropská komise
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2011
Příjemce:Edinburgh Chamber of Commerce
Spolupříjemce:VÚPSV, v.v.i.
Popis:

Mezinárodní výzkumný projekt zaměřený na cílovou skupinu nezaměstnaných starších padesáti let participovaly tyto instituce: QeC-ERAN (BE), Edinburgh Chamber of Commerce (UK), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (CZ), Economic Institute of Maribor (SI) and PISCESwm Partnerships in Social and Community Enterprise in Social care (UK). Cílem české části projektu bylo realizovat a evaluovat pilotní akce podporující zahájení a udržení samostatného podnikání osob starších 50 let. Projekt byl realizován v regionu České Budějovice ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a Úřadem práce v Českých Budějovicích, byl rozdělen na motivační, vzdělávací a poradenskou část a zúčastnilo se ho 23 osob z cílové skupiny. K evaluaci bylo využito tzv. akčního výzkumu, přičemž bylo hodnoceno a) nakolik program dosáhl očekávaných efektů, b) nakolik jednotlivé části programu a další okolnosti mohly ovlivnit výsledky programu, c) nakolik byla podpora samostatného podnikání vhodnou formou podpory pro osoby z cílové skupiny, d) nakolik byl použitý postup hodnocení vhodnou formou hodnocení pro podobné programy. Ve srovnání experimentální (6 z 23 účastníků) a kontrolní skupiny (2 z 51 účastníků) bylo možné pozorovat vyšší efekt na zahájení podnikání, zatímco efekt na nalezení zaměstnání byl stejný v obou skupinách. Active Ageing. Extending Good Practice on Age Management Policies and Practices in Small and Medium Sized Companies and Organisations. Report on Pilot Social Experimentation in Edinburgh /Vanesa FUERTES, Valerie EGDELL, Ronald MCQUAID, Paul GUEST. - Edinburgh: Edinburgh Chamber of Commerce, 2011. 66 s. - viz uložené 1430

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud