Projekt

Název:Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Číslo:6252/11
Řešitel:Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:Asistenční centrum, a.s.
Popis:

Cílem projektu je zpracovat metodologii sběru dat pro účely sledování statistiky osob se zdravotním postižením (OZP) s navazujícím pilotním ověřením a nastavením podmínek pro opakování sběru dat, dále provést reprezentativní výběrové šetření s cílem zjistit sociálně ekonomickou situaci a hodnoty OZP v produktivním věku (18–65), studii veřejných výdajů na profilových skupinách OZP a analýzu jejich potřeb, analýzu institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP. Dále uskutečnit analýzu zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele a analýzu využití nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti a využívání zdrojů Evropského sociálního fondu vzhledem k jejich inovativnosti a k jejich potenciálu pro další rozšíření jako nástrojů politiky zaměstnanosti. Na základě získaných poznatků bude vypracován návrh úpravy stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP – zpracování silných a slabých stránek navržených alternativ, vytvořena metodika práce s cílovou skupinou pro úřady práce a českou správu sociálního zabezpečení, zpracovány vzdělávací moduly pro poradce a zprostředkovatele úřadů práce, jež budou následně pilotně ověřeny. K výstupům projektu bude patřit také databáze dobré praxe, obsahující zahraniční zkušenosti v oblasti národních politik zaměstnanosti OZP.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud