Projekt

Název:Dlouhodobé sledování a hodnocení procesu utváření ceny práce
Číslo:DC10/2011
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Procesy utváření mezd a nákladů práce spojují ekonomickou a sociální sféru, působí na vztahy mezi sociálními partnery a dalšími sociálními skupinami, ovlivňují konkurenceschopnost domácích podniků a kvalitu pracovní síly a odrážejí mechanismy rozdělovacích a přerozdělovacích procesů. Jejich nominální i reálná úroveň je ve vzájemné interakci s pohybem produktivity práce a cenové hladiny. Cena práce a mechanismy jejího utváření ovlivňují sociální strukturu, chování obyvatelstva, politiku veřejných rozpočtů, chování podnikatelských subjektů. Pokračující proces cenové a mzdové konvergence doprovází řada nerovnováh zejména na trhu práce a v příjmech jednotlivých skupin obyvatelstva s nebezpečím sociálních napětí.
Cílem výzkumu je ověřit možnosti změn v úrovni a struktuře nákladů práce v ČR, které by pozitivně ovlivnily podnikatelské klima, motivovaly zaměstnance a optimálně působily na vztahy mezi státem, zaměstnavateli a zaměstnanci a sociálními skupinami obyvatelstva, jejichž příjmy podstatně závisejí na rozpočtech zdrojově krytých z nákladů práce. Limity možných řešení představují vyrovnanost veřejných rozpočtů, konkurenceschopnost české ekonomiky a zaměstnatelnost pracovní síly.
Výzkum se v letech 2010 – 2011 zaměřil na základě pravidelného a systematického monitoringu nákladů práce na vyhodnocení projevů a dopadů hospodářské krize na cenu práce a na jednotkové náklady práce v zemích EU a v USA. Rigidita národních trhů práce a rozsah protikrizových opatření se v jednotlivých zemích v oblasti nákladů práce projevoval s různou intenzitou.
 

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud