Projekt

Název:Monitoring hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR -2. fáze
Číslo:EIF_2009-02
Řešitel:PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra ČR
Spoluřešitel:Ing. Ivo Baštýř
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2009
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Návrh projektu navazuje na výsledky shodného projektu realizovaného v roce 2009 (první fáze). Pro dotváření ukazatelů a postupů monitorování integrace cizinců z třetích zemí jsou v rámci řešení sledovány zahraniční a domácí studie a dokumenty. V projektu se zhodnotí, zpřesní a doplní ukazatele a metody monitoringu integrace doporučené v roce 2009 se zaměřením na přístup cizinců z třetích zemí na český trh práce a ke vzdělávání v ČR. Důraz je kladen na vybrané zranitelné skupiny cizinců tj. osoby cizinců ohrožené příjmovou nedostatečností a děti cizinců do 15 let věku. V projektu je realizována sonda o dosud zjišťovaných informacích o postojích české společnosti k cizincům s doporučením pro další postup. Praktické poznatky o stavu a sledování integrace cizinců z třetích zemí v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání budou získány realizací diskusních skupin s odborníky z praxe – experti z oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Kromě toho bude realizován kulatý stůl s odpovědnými zástupci státní sféry z uvedených oblastí. Souhrnným výstupem všech dílčích aktivit projektu bude vypracování 2. fáze soustavy ukazatelů a postupů monitorování procesu integrace cizinců z třetích zemí se zaměřením na jejich přístup k trhu práce a ke vzdělávání v ČR. Průběžný kontakt se zadavatelem projektu bude zajišťován výměnnými schůzkami mezi řešitelem a zadavatelem.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud