Projekt

Název:Monitoring hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR -2. fáze
Číslo:EIF_2009-02
Řešitel:PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra ČR
Spoluřešitel:Ing. Ivo Baštýř
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2009
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Návrh projektu navazuje na výsledky shodného projektu realizovaného v roce 2009 (první fáze). Pro dotváření ukazatelů a postupů monitorování integrace cizinců z třetích zemí jsou v rámci řešení sledovány zahraniční a domácí studie a dokumenty. V projektu se zhodnotí, zpřesní a doplní ukazatele a metody monitoringu integrace doporučené v roce 2009 se zaměřením na přístup cizinců z třetích zemí na český trh práce a ke vzdělávání v ČR. Důraz je kladen na vybrané zranitelné skupiny cizinců tj. osoby cizinců ohrožené příjmovou nedostatečností a děti cizinců do 15 let věku. V projektu je realizována sonda o dosud zjišťovaných informacích o postojích české společnosti k cizincům s doporučením pro další postup. Praktické poznatky o stavu a sledování integrace cizinců z třetích zemí v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání budou získány realizací diskusních skupin s odborníky z praxe – experti z oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Kromě toho bude realizován kulatý stůl s odpovědnými zástupci státní sféry z uvedených oblastí. Souhrnným výstupem všech dílčích aktivit projektu bude vypracování 2. fáze soustavy ukazatelů a postupů monitorování procesu integrace cizinců z třetích zemí se zaměřením na jejich přístup k trhu práce a ke vzdělávání v ČR. Průběžný kontakt se zadavatelem projektu bude zajišťován výměnnými schůzkami mezi řešitelem a zadavatelem.

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud