Projekt

Název:Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR - 3. fáze
Číslo:EIF_2010-27
Řešitel:PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra ČR
Spoluřešitel:Ing. Ivo Baštýř
Řešitel-cizí:PhDr. Karolína Dobiášová
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Navržený projekt přímo navazuje na výsledky řešení stejnojmenného projektu z roku 2010. V této etapě budou práce rozvrženy do několika základních oblastí. První skupina činností bude orientována na aktualizaci sledovaných kvantitativních ukazatelů z administrativních zdrojů a posouzení možností monitoringu dalších doplňujících indikátorů, relevantních pro sledování a hodnocení stupně integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR.
Významné doplnění metodiky bude představovat založení samostatné části kvalitativních indikátorů, monitorující názory a postoje české společnosti k zde usazeným cizincům a naopak - názory a postoje cizinců k majoritní společnosti. První část těchto údajů bude vycházet z každoročně se opakujících šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Druhá část kvalitativních dat bude založena především na výsledcích vlastních výzkumů (viz navržený projekt „Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí“) a aktuálních datech již realizovaných šetření s obdobnou tématikou.
Dosud nepublikované poznatky přinese analýza mzdové úrovně zaměstnaných cizinců v relaci k domácí populaci a posouzení školních výsledků druhé generace migrantů měřené mezinárodně srovnatelnou metodikou PISA. Součástí projektu budou řízené rozhovory s učiteli, dva kulaté stoly se zainteresova¬nými experty a zkušenými shakeholders a realizace závěrečného workshopu.

Spouřešitelé: Ivo Baštýř, Daniela Bruthansová, Katarína Švehlová, Věra Malá

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud