Projekt

Název:Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb
Číslo:EIF_2011–07
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:Evropský integrační fond (EIF)
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Hlavním cílem projektu je navázat na metodiku sledování údajů o bariérách integrace CTZ (včetně vybraných sociálně patologických jevů) a rozšířit ji o exkurz do problematiky asistenčních služeb.
V první fázi projektu bude zmapována nabídka asistenčních služeb v ČR a rozšířenou metodikou zjišťování bariér integrace CTZ bude zmapována poptávka po těchto službách. Za účelem zjišťování těchto informací od samotných CTZ bude upravena a rozšířena metodika navržená a ověřená v rámci projektu „Bariéry integračního procesu reflexí cizinců ze třetích zemí“ podpořeného z prostředků Evropského integračního fondu (leden 2010 – červen 2011). Ta se soustředila na zjišťování bariér integrace reflexí samotnými CTZ.
Následně budou obě skupiny údajů vyhodnoceny a vzájemně porovnány a na základě syntézy zjištěných skutečností budou formulována doporučení pro zadavatele.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud