Projekt

Název:Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice
Číslo:TD010104
Řešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt se zaměřuje na vypracování soustavy indikátorů a metodiky jejich využití pro vyhodnocování pokroku a naplňování cílů stanovených v oblasti sociálního začleňování v České republice. Indikátory budou stanoveny zejména na národní úrovni, vybrané a upravené indikátory pak budou využitelné i na nižších úrovních veřejné správy. Součástí řešení je (a) identifikace přístupů v oblasti cílů a indikátorů jejich naplňování v zahraničí, (b) posouzení cílů, nástrojů a indikátorů strategie sociálního začleňování v širším kontextu existujících strategických a koncepčních dokumentů na národní úrovni v ČR a (c) modelová aplikace metodiky v podobě pilotní studie, která bude zahrnovat specifikaci národních cílů a zhodnocení pokroku v letech 2008-2012.
Řešení projektu umožní uživateli výsledků monitorovat pokrok ve vztahu k naplňování cílů v oblasti sociálního začleňování; operacionalizovat obecné cíle na cíle dílčí; identifikovat a specifikovat vazby mezi jednotlivými cíli a opatřeními; zpřesňovat a zkvalitňovat opatření ve vztahu k cílům a navrhovat nová vhodná a efektivní opatření.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud