Projekt

Název:Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice
Číslo:TD010104
Řešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt se zaměřuje na vypracování soustavy indikátorů a metodiky jejich využití pro vyhodnocování pokroku a naplňování cílů stanovených v oblasti sociálního začleňování v České republice. Indikátory budou stanoveny zejména na národní úrovni, vybrané a upravené indikátory pak budou využitelné i na nižších úrovních veřejné správy. Součástí řešení je (a) identifikace přístupů v oblasti cílů a indikátorů jejich naplňování v zahraničí, (b) posouzení cílů, nástrojů a indikátorů strategie sociálního začleňování v širším kontextu existujících strategických a koncepčních dokumentů na národní úrovni v ČR a (c) modelová aplikace metodiky v podobě pilotní studie, která bude zahrnovat specifikaci národních cílů a zhodnocení pokroku v letech 2008-2012.
Řešení projektu umožní uživateli výsledků monitorovat pokrok ve vztahu k naplňování cílů v oblasti sociálního začleňování; operacionalizovat obecné cíle na cíle dílčí; identifikovat a specifikovat vazby mezi jednotlivými cíli a opatřeními; zpřesňovat a zkvalitňovat opatření ve vztahu k cílům a navrhovat nová vhodná a efektivní opatření.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud