Projekt

Název:Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování
Číslo:TD010156
Řešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt vytvoří pracovní databázi výběrem a uspořádáním dat z již existujících administrativních databází. Jejím využitím bude možné komplexně monitorovat situaci v oblasti aktivního začleňování, konkrétně průběžně hodnotit klíčové funkce systémů hmotné nouze a aktivní politiky zaměstnanosti.
Bude vypracována metodika výběru a propojení specifikovaných dat z dvou existujících databází. Vedle toho bude navržena metodika analýzy pracovní databáze. Výsledky budou představovat základní monitorovací nástroj k hodnocení:
- ochranné funkce systému hmotné nouze: počty a struktura příjemců dávek hmotné nouze, jejich příjmy a specifické dávky ve vztahu k výdajům na osobní potřeby a bydlení;
- pobídkové funkce: pohyby na trhu práce versus setrvání v systému dávek v důsledku změn výše a podmínek poskytování dávek a uplatnění aktivačních institutů v systému hmotné nouze;
- podpůrné-reintegrační funkce: efekty různých opatření aktivní politiky zaměstnanosti z hlediska přechodu na trh práce (do zaměstnání).
Obě metodiky budou představovat podklad pro efektivní rozhodování o nastavení a úpravě nástrojů v oblasti hmotné nouze a aktivní politiky zaměstnanosti.
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud