Projekt

Název:Jak slouží centra pro integraci cizinců ze třetích zemí? Výzkumná sonda
Číslo:EIF_2012-05
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:EIF - Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Hlavním cílem projektu je analytické zhodnocení rozsahu a dopadu činnosti vybraného integračního centra na území hl.m. Prahy na proces integrace místní komunity cizinců ze třetích zemí v regionu Praha hl. m.
V první fázi projektu budou specifikovány způsoby využívání služeb nabízených vybraným integračním centrem v Praze ze strany místní komunity cizinců ze třetích zemí (dále jen CTZ).
Dále bude provedena analýza souladu nabídky služeb integračního centra s působností pro region Praha hl. m. zaměřených na podporu procesu integrace CTZ a poptávky po těchto službách ze strany místní komunity CTZ.
Na základě provedeného kvantitativního a kvalitativního výzkumu problematiky (hloubkové rozhovory, interview) budou vyhodnoceny klíčové faktory ovlivňující vztah činnosti centra na průběh integrace CTZ, bude vytvořen přehled efektu a vlivů služeb Integračního centra Praha. Dále budou formulována opatření pro optimalizaci činnosti Integračního centra Praha ve smyslu dosažení vyšší efektivity v napomáhání cizincům (imigrantům) v procesu integrace do české společnosti (policy paper).
Řešitelský tým naváže na zjištění, ke kterým dospěl v rámci realizace předchozích volně navazujících projektů zaměřených na mapování bariér integračního procesu CTZ v ČR („Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí“, EIF 2010-26) a analýzu činnosti asistenčních služeb pro CTZ („Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb“, EIF 2011-7).

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí 

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud