Projekt

Název:Jak slouží centra pro integraci cizinců ze třetích zemí? Výzkumná sonda
Číslo:EIF_2012-05
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:EIF - Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Hlavním cílem projektu je analytické zhodnocení rozsahu a dopadu činnosti vybraného integračního centra na území hl.m. Prahy na proces integrace místní komunity cizinců ze třetích zemí v regionu Praha hl. m.
V první fázi projektu budou specifikovány způsoby využívání služeb nabízených vybraným integračním centrem v Praze ze strany místní komunity cizinců ze třetích zemí (dále jen CTZ).
Dále bude provedena analýza souladu nabídky služeb integračního centra s působností pro region Praha hl. m. zaměřených na podporu procesu integrace CTZ a poptávky po těchto službách ze strany místní komunity CTZ.
Na základě provedeného kvantitativního a kvalitativního výzkumu problematiky (hloubkové rozhovory, interview) budou vyhodnoceny klíčové faktory ovlivňující vztah činnosti centra na průběh integrace CTZ, bude vytvořen přehled efektu a vlivů služeb Integračního centra Praha. Dále budou formulována opatření pro optimalizaci činnosti Integračního centra Praha ve smyslu dosažení vyšší efektivity v napomáhání cizincům (imigrantům) v procesu integrace do české společnosti (policy paper).
Řešitelský tým naváže na zjištění, ke kterým dospěl v rámci realizace předchozích volně navazujících projektů zaměřených na mapování bariér integračního procesu CTZ v ČR („Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí“, EIF 2010-26) a analýzu činnosti asistenčních služeb pro CTZ („Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb“, EIF 2011-7).

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí 

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud