Projekt

Název:Monitoring kvantitativních a kvalitativních indikátorů integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na problematiku slučování rodin a čerpání sociálních dávek
Číslo:EIF_2012-04
Řešitel:PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:EIF - Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Spoluřešitel:Ing. Petr Pojer
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt navazuje na výsledky dosavadních řešení v dané oblasti a zajišťuje tak kontinuitu výstupů a činností. Jeho zadavatelem je MV odbor OAMP. Projekt je veřejně podporován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, naplňuje prioritu 2 a opatření 4 „Vypracování ukazatelů a metodik hodnocení“ a tyto dokumenty současně určují jeho základní obsahové zaměření.
Smyslem řešeného projektu je sledování, aktualizace, zpřesnění vybraných kvantitativních a kvalitativních indikátorů integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR na základě řešiteli vypracované metodiky.
Aktualizace kvantitativních ukazatelů probíhá v půlročních periodách a zahrnuje oblast základních, analytických a srovnávacích ukazatelů. Zdroj poznatků u této části tvoří administrativní údaje stání sféry, konkrétně ČSÚ, MPSV, MŠMT, ŘSCP, MPO, příp. podle potřeby dalších institucí.
Kvalitativní indikátory integrace CTZ jsou aktualizovány v roční periodě a obsahově se zaměřují na dvě základní oblasti: názory a postoje cizinců (CTZ) vůči české společnosti a názory a postoje české veřejnosti k cizincům žijícím na českém území. Monitoring kvalitativní části je založen na empirických, dotazníkových šetřeních, která jsou v ČR v dané časové periodě realizována.
Přidanou hodnotou projektu je integrace rodinných příslušníků přicházejících do ČR v rámci sloučení rodiny a čerpání českého, dávkového, sociálního systému. Problematika je řešena s ohledem na vývoj těchto fenoménů v zahraničí a vzrůstající tendence v ČR. Příliv cizinců z rodinných důvodů není sice v ČR zdaleka tak intenzivní, jako v ostatních evropských zemích (např. Německo a Rakousko), nicméně statistiky vykazují, v protikladu k účelu pobytu - zaměstnání/podnikání, jeho vzrůstající tendence.
Hlavní část cizinců s prioritou slučování rodin je složena z žen a dětí. Projekt se proto zaměřuje na sondáž hlavních předpokladů, problémů a kvality integrace této skupiny imigrantů, a to jak z pozice těch, kteří se integrací cizinců profesně zabývají, tak z pozice těch, kterých se integrace bezprostředně dotýká. Současně s tím bude provedena analýza čerpání sociálních dávek ze strany CTZ, konkrétně dávek státní sociální podpory, neboť i zde statistiky signalizují v posledních letech určitý vzestup.
Spoluřešitelé: Petr Pojer, Ivo Baštýř, Katarína Švehlová

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud