Projekt

Název:Analýza systému péče o ohrožené děti II
Číslo:118-2011D
Řešitel:PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Tento projekt navazuje na analýzu systému péče o ohrožené děti ve vybraných krajích České republiky provedenou ve VÚPSV v.v.i. na žádost MPSV v roce 2010. V tomto roce byl realizován rozsáhlý terénní výzkum v Karlovarském, Olomouckém a Zlínském kraji. Byl zaměřený na (1) pobytová zařízení pro děti a mládež, (2) oddělení sociálně-právní ochrany dětí na úřadech obcí s rozšířenou působností (dále jen „OSPOD“) a (3) další subjekty podílející se poskytovanými službami na práci s ohroženými dětmi a rodinami.
V roce 2011 byla získaná data využita pro zpracovány regionálních analýz Karlovarského, Olomouckého a Zlínského kraje. Cílem projektu bylo přejít od komplexní analýzy hlavních stránek systému péče o ohrožené děti k detailním regionálním analýzám za účelem poskytnutí podrobnějších informací MPSV i pracovištím pilotních krajů. Projekt se také více zaměřil na vzájemné vazby dílčích složek systému a mj. doplnil stávající data o dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních a dalších služeb. Právě spolupráce s externími subjekty je v systému nepostradatelná a přitom nedostatečně rozvinutá. Omezené možnosti včasného zapojení externích služeb se negativně promítají do práce sociálních pracovníků OSPOD, a to zejména časovými prodlevami při řešení případů či volbou alternativních (a zároveň méně vhodných) způsobů řešení. Na klienty pak omezená dostupnost některých služeb klade vyšší časové a finanční nároky a ve svém důsledku často snižuje jejich ochotu služby využívat.
Vedle krajských analýz byly v rámci projektu také upraveny nástroje pro sběr dat a analýzu systému péče o ohrožené děti, které byly v roce 2010 převzaty od organizace LUMOS. Byla navržena taková řešení, aby upravenou metodiku bylo možno využít jak pro detailní (regionální) analýzu systému, tak pro účely průběžného monitoringu celého systému péče o ohrožené děti a vyhodnocování kroků provedených v rámci transformace systému v následujících etapách.

Výstupy za rok 2011 – expertízy pro MPSV
Analýza systému péče o ohrožené děti v Karlovarském kraji. - Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Olga Hubíková, Jitka Navrátilová, Monika Punová. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011.
Analýza systému péče o ohrožené děti v Olomouckém kraji. - Anna Šťastná, Kamila Svobodová, Drahomíra Zajíčková, Pavel Bareš, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011.
Analýza systému péče o ohrožené děti ve Zlínském kraji. - Jana Barvíková, Věra Kuchařová, Jana Paloncyová, Štěpánka Pfeiferová, Pavel Bareš. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011.

 

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud