Projekt

Název:Metodika prevence ztráty bydlení v České republice
Číslo:TD020141
Řešitel:Mgr. Ivana Šimíková
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Obsahem projektu bylo co nejšířeji zmapovat téma ztráty bydlení a jeho prevence s cílem navrhnout komplexní metodický nástroj pro zavedení preventivních opatření zacílených na domácnosti ohrožené ztrátou bydlení. V rámci projektu byly analyzovány rizika ztráty bydlení a vyhodnoceny existující mechanizmy sloužící k eliminaci těchto rizik. Cílem těchto analýz bylo prohloubit dosavadní znalosti o tématu a o potenciálu a limitech současné národní a lokální politiky v oblasti bydlení, včetně úsilí všech významných aktérů na tomto poli. Konečným výstupem projektu je „Metodika prevence ztráty bydlení“, certifikovaná MPSV ČR, která představuje konkrétní metodickou podporu obcím s rozšířenou působností při řešení nepříznivých sociálních situací spojených se ztrátou bydlení. Vypracováním uvedené metodiky se naplňuje jeden z požadavků na zavedení opatření formulovaných ve strategických a koncepčních dokumentech týkajících se bydlení. Metodika identifikuje a popisuje základní nepříznivé situace, které mohou vést ke ztrátě bydlení; popisuje „spouštěče“ těchto situací a cílové skupiny, které jsou definovány skrze tyto situace a návrhuje systém depistáže. Stěžejní částí Metodiky jsou pak postupy při řešení jednotlivých nepříznivých sociálních situací spojených s rizikem ztráty bydlení.

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Ing. Robert Trbola, Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D. Bc. Jan Milota

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud