Projekt

Název:Metodika prevence ztráty bydlení v České republice
Číslo:TD020141
Řešitel:Mgr. Ivana Šimíková
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Obsahem projektu bylo co nejšířeji zmapovat téma ztráty bydlení a jeho prevence s cílem navrhnout komplexní metodický nástroj pro zavedení preventivních opatření zacílených na domácnosti ohrožené ztrátou bydlení. V rámci projektu byly analyzovány rizika ztráty bydlení a vyhodnoceny existující mechanizmy sloužící k eliminaci těchto rizik. Cílem těchto analýz bylo prohloubit dosavadní znalosti o tématu a o potenciálu a limitech současné národní a lokální politiky v oblasti bydlení, včetně úsilí všech významných aktérů na tomto poli. Konečným výstupem projektu je „Metodika prevence ztráty bydlení“, certifikovaná MPSV ČR, která představuje konkrétní metodickou podporu obcím s rozšířenou působností při řešení nepříznivých sociálních situací spojených se ztrátou bydlení. Vypracováním uvedené metodiky se naplňuje jeden z požadavků na zavedení opatření formulovaných ve strategických a koncepčních dokumentech týkajících se bydlení. Metodika identifikuje a popisuje základní nepříznivé situace, které mohou vést ke ztrátě bydlení; popisuje „spouštěče“ těchto situací a cílové skupiny, které jsou definovány skrze tyto situace a návrhuje systém depistáže. Stěžejní částí Metodiky jsou pak postupy při řešení jednotlivých nepříznivých sociálních situací spojených s rizikem ztráty bydlení.

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Ing. Robert Trbola, Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D. Bc. Jan Milota

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud