Projekt

Název:Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti
Číslo:EIF_2013-01
Řešitel:PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:EIF - Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Spoluřešitel:Ing. Petr Pojer
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt přímo navazuje na výsledky dosud realizovaných prací v této oblasti – tj. rozvíjí a aktualizuje metodiku sledování integračních procesů cizinců z třetích zemí (CTZ).
Monitorovací systém integrace CTZ je založen na bázi kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Kvantitativní ukazatelé vycházejí z administrativních zdrojů několika resortů a jsou začleněny do vypracované Soustavy kvantitativních ukazatelů. Ta obsahuje základní ukazatele (např. charakter pobytu, demografické charakteristiky, zaměstnanost a trh práce, vzdělávání a sociálního začlenění), analytické ukazatele vyjadřující uvedené hodnoty v detailnějším členění a srovnávací ukazatele, tj. relace k českému obyvatelstvu a všem cizincům v ČR. Dále je sledován trend vývoje integračních procesů v časových řadách a vybrané charakteristiky stavu a vývoje národního ekonomiky. Aktualizace je provedena dvakrát ročně a za každé monitorovací období je vypracován policy paper se stručnou analýzou vývoje integračních procesů a upozorněním na kritické situace v oblasti integrační politiky CTZ.
Monitoring kvalitativních indikátorů integrace zahrnuje názory a postoje české majority k cizincům v ČR. Zachováno je šest předem definovaných oblastí. Sledování umožňuje posouzení vývoje názorů a postojů většinové společnosti v časových řadách a odhaluje změny nálad v české společnosti v závislosti na celospolečenském vývoji. Aktualizace výsledků se provádí jednou ročně.
Řešení projektu je rozšířeno o problematiku pojednávající o míře integrace/segregace cizinců původem z Ruské federace. Toto téma bylo vybráno s ohledem na odlišný vývoj integračních procesů u cizinců původem z Ruské federace. Ruská komunita vykazuje oproti jiným komunitám cizinců určitá specifika (např. pozvolný vzestup počtu Rusů v době všeobecného poklesu CTZ na českém území, nízký podíl výdělečně činných osob, vyšší počet žen atd.). K rozšíření poznatků o Rusech žijících v ČR přispěje jednak analýza dostupných statistických dat, vč. analýzy výsledků již realizovaných sociologických šetření i vlastní plánované sondážní šetření. To zahrne řízené rozhovory s experty i doplňující rozhovory se samotnými cizinci ruského původu.

Spoluřešitelé: Petr Pojer, Július Szabo, Věra Malá

 

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud