Projekt

Název:Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti
Číslo:EIF_2013-01
Řešitel:PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:EIF - Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Spoluřešitel:Ing. Petr Pojer
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt přímo navazuje na výsledky dosud realizovaných prací v této oblasti – tj. rozvíjí a aktualizuje metodiku sledování integračních procesů cizinců z třetích zemí (CTZ).
Monitorovací systém integrace CTZ je založen na bázi kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Kvantitativní ukazatelé vycházejí z administrativních zdrojů několika resortů a jsou začleněny do vypracované Soustavy kvantitativních ukazatelů. Ta obsahuje základní ukazatele (např. charakter pobytu, demografické charakteristiky, zaměstnanost a trh práce, vzdělávání a sociálního začlenění), analytické ukazatele vyjadřující uvedené hodnoty v detailnějším členění a srovnávací ukazatele, tj. relace k českému obyvatelstvu a všem cizincům v ČR. Dále je sledován trend vývoje integračních procesů v časových řadách a vybrané charakteristiky stavu a vývoje národního ekonomiky. Aktualizace je provedena dvakrát ročně a za každé monitorovací období je vypracován policy paper se stručnou analýzou vývoje integračních procesů a upozorněním na kritické situace v oblasti integrační politiky CTZ.
Monitoring kvalitativních indikátorů integrace zahrnuje názory a postoje české majority k cizincům v ČR. Zachováno je šest předem definovaných oblastí. Sledování umožňuje posouzení vývoje názorů a postojů většinové společnosti v časových řadách a odhaluje změny nálad v české společnosti v závislosti na celospolečenském vývoji. Aktualizace výsledků se provádí jednou ročně.
Řešení projektu je rozšířeno o problematiku pojednávající o míře integrace/segregace cizinců původem z Ruské federace. Toto téma bylo vybráno s ohledem na odlišný vývoj integračních procesů u cizinců původem z Ruské federace. Ruská komunita vykazuje oproti jiným komunitám cizinců určitá specifika (např. pozvolný vzestup počtu Rusů v době všeobecného poklesu CTZ na českém území, nízký podíl výdělečně činných osob, vyšší počet žen atd.). K rozšíření poznatků o Rusech žijících v ČR přispěje jednak analýza dostupných statistických dat, vč. analýzy výsledků již realizovaných sociologických šetření i vlastní plánované sondážní šetření. To zahrne řízené rozhovory s experty i doplňující rozhovory se samotnými cizinci ruského původu.

Spoluřešitelé: Petr Pojer, Július Szabo, Věra Malá

 

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud