Projekt

Název:Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní
Číslo:2013-02
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:EIF - Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Spoluřešitel:Mgr. Jan Kubát
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Hlavním cílem projektu je zmapování postojů a názorů cizinců z třetích zemí k integraci do české majoritní společnosti, které vychází z detailní analýzy subjektivního vnímání a hodnocení vztahu CTZ vůči majoritní společnosti v kontextu jejich vlastního integračního procesu.
Na základě sledování průběhu integračního procesu bude definováno spektrum interakcí mezi CTZ a majoritou, které ovlivňují postoje a názory CTZ vůči majoritě a jejich ochotu se do její společnosti integrovat.
Analýzou dat provedeného kvantitativního výzkumného šetření budou vyhodnoceny vztahy, názory a postoje CTZ vůči majoritní společnosti, jejímu charakteru a specifikům, které podmiňují a formují průběh procesu integrace. Dále bude vytvořen přehled efektů a vlivů, které motivaci CTZ k integraci posilují a, nebo naopak, které proces interakce brzdí, nepodporují jej nebo mu brání.
Prostřednictvím těchto zjištění budou formulována doporučení a opatření vedoucí k zvýšení sociální koheze a porozumění mezi CTZ a majoritní společností, která povedou k podpoře vhodného zaměření a nastavení integračních aktivit, tak aby bylo dosaženo širšího zapojení CTZ do procesu integrace a posílení jejich integrační motivace.
Při řešení této problematiky naváže řešitelský tým na poznatky a zjištění z předchozích projektů, které byly zaměřeny na zjišťování bariér integračního procesu CTZ v ČR („Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí“, EIF 2010 - 26), analýzu nabídky asistenčních služeb pro CTZ a jejich poptávku po těchto službách („Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb“, EIF 2011 – 07, a „Jak slouží centra pro integraci cizinců ze třetích zemí? Výzkumná sonda“, EUF 2012 – 05).

Spoluřešitelé: Mgr. Jan Kubát, Ing. Helena Vychová, Ph.D., Mgr. Jaromíra Kotíková
 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud