Projekt

Název:Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn
Číslo:DC104/2012
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Pozůstalostní důchody historicky vychází ze společenských podmínek, kdy muž byl živitelem rodiny, a žena zůstávala v domácnosti. Podoba tohoto institutu v České republice je dána pozdějšími úpravami sledujícími především genderovou rovno-právnost, neodráží se v ní však nutnost reagovat na vývoj demografických ukazatelů - zejména úhrnné rozvodovosti a sňatečnosti. Tato studie přináší identifikaci současných trendů v členských zemích EU a dalších vyspělých zemích světa a na základě výsledků komparace prezentuje cesty možných úprav institutu vdovských a vdoveckých důchodů v České republice v souladu s těmito trendy a přináší kvantifikaci možných dopadů takových úprav na důchodové nároky žen a mužů a na celkovou bilanci důchodového systému.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud