Projekt

Název:Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv mezi manžely a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv
Číslo:DC105/2012
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt se zabýval řešením situace, kdy je v rodině (manželství) výrazný rozdíl v příjmu mezi manželi, a to zejména v případě, že dojde k rozpadu tohoto manželství. To, že jeden z partnerů umožnil druhému budovat kariéru a získávat důchodová práva tím, že pečoval o děti a domácnost, není v ČR v současnosti při rozvodu manželství v důchodovém pojištění členů rozpadlého manželství zohledněno. Jednou z cest, jak takovou situaci řešit je uplatnění tzv. sdílení vyměřovacích základů manželi. Inspiraci pro zavedení takového institutu v základním schématu důchodového pojištění lze hledat ve zkušenostech Švýcarska či Německa. Stejný princip je možno aplikovat i pro mimomanželské formy soužití partnerů. Projekt přináší variantní řešení zavedení sdílení důchodových práv mezi manželi (partnery) a analyzuje dopady jednotlivých variant na mikroekonomické i makroekonomické úrovni.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud