Projekt

Název:Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění
Číslo:DC103/2012
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt přináší podobu informačního servisu pro občany České republiky o jejich důchodových právech. Výzkum se zaměřil na identifikaci konkrétních informací, které lidé považují za užitečné, a na to jak detailní by taková informace měla být. Přesnost informace je velice důležitá, ale vzhledem ke složitosti formule pro výpočet důchodu v České republice je dosažení přesnosti informace při zachování její srozumitelnosti velice obtížné. Čím detailnější a přesnější informace bude lidem poskytována, tím bude vyšší riziko, že jí nebude porozuměno. Jádrem výzkumu proto bylo nalezení rovnováhy mezi mírou přesnosti informace podávané občanovi a její obecnou srozumitelností.

Další řešitelé: PhDr. Kamila Svobodová, Ph.D., PhDr. Anna Šťastná, Ph.D.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud