Projekt

Název:Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění
Číslo:DC103/2012
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt přináší podobu informačního servisu pro občany České republiky o jejich důchodových právech. Výzkum se zaměřil na identifikaci konkrétních informací, které lidé považují za užitečné, a na to jak detailní by taková informace měla být. Přesnost informace je velice důležitá, ale vzhledem ke složitosti formule pro výpočet důchodu v České republice je dosažení přesnosti informace při zachování její srozumitelnosti velice obtížné. Čím detailnější a přesnější informace bude lidem poskytována, tím bude vyšší riziko, že jí nebude porozuměno. Jádrem výzkumu proto bylo nalezení rovnováhy mezi mírou přesnosti informace podávané občanovi a její obecnou srozumitelností.

Další řešitelé: PhDr. Kamila Svobodová, Ph.D., PhDr. Anna Šťastná, Ph.D.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud