Projekt

Název:Soubor opatření rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich zavádění v praxi
Číslo:DC106/2012
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

V současné době není dostatečně rozvinuta praxe vytváření regionální a lokální rodinné politiky, ani zajištěna institucionální základna systematické podpory rodin na této úrovni. Obce a města realizují řadu opatření ve prospěch dětí, seniorů či celých rodin. Je to však do velké míry v rámci jejich zákonných povinností, zatímco jim chybí zkušenosti s komplexnějším zabezpečením potřeb rodin a využíváním všech svých kompetencí. Většinou nemají koncepci rodinné politiky. Rozmanitost potřeb a pro¬blémů rodin však nelze plně efektivně podchytit bez komplexního přístupu, ani pouze opatřeními z centrální úrovně. Posláním rodinné politiky je mj. posilovat autonomii rodin a jejich kompetence, a to jak oceňováním přínosu rodin, tak dle potřeby poskytováním včasné a cílené podpory. Je důležité, aby obecných i místně specifických cílů rodinné politiky bylo dosahováno komplementárně na úrovni státu, regionů a obcí.
Projekt se zaměřuje jednak na teoreticko-koncepční a metodologická východiska koncipování lokální a regionální rodinné politiky, a jednak na praktické náměty na řešení jejích dílčích oblastí. Výstupem jsou mj. návrhy postupů a opatření při provádění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů v dílčích oblastech jako jsou služby a aktivity na podporu rodinného života, služby péče o děti, bydlení, zaměstnanost, volný čas, bezpečnost a doprava. Obecná východiska jsou rozpracována do souhrnu rodinně politických opatření, která lze realizovat a specifikovat pro obce různých velikostí, s různou socio-demografickou strukturou a ekonomickými podmínkami. Při formulaci opatření jsou také zohledněna očekávání, požadavky a role těch subjektů, které by taková opatření měly realizovat v reálných podmínkách svých krajů a obcí.
Návrhy opatření jsou tvořeny na základě zmapování dosavadních odborných poznatků a praktických zkušeností, vč. příkladů dobré praxe. Měly by poskytnout metodický základ především obcím pro koncipování jejich rodinné politiky, ale také krajům a MPSV k vytváření metodic¬kých a koncepčních podkladů pro rodinnou politiku prováděnou na nižších úrovních.
V projektu je použita kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod spolu se sekundární analýzou dokumentů. Výběrové sociologické šetření bylo zacíleno na představitele obcí na území celé ČR, kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů probíhal s představiteli krajských, městských a obecních úřadů a s odborníky z praxe. Využity byly strategické dokumenty obcí a krajů, dokumenty vydávané relevantními organiza¬cemi a rovněž přihlášky obcí do soutěže Obec přátelská rodině jako zdroj příkladů dobré praxe.

Spoluřešitelé: Mgr. Jana Barvíková, PhD., PhDr. Kamila Svobodová, PhD., PhDr. Anna Šťastná, PhD., Ing. Sylva Höhne

 

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud