Projekt

Název:Soubor opatření rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich zavádění v praxi
Číslo:DC106/2012
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

V současné době není dostatečně rozvinuta praxe vytváření regionální a lokální rodinné politiky, ani zajištěna institucionální základna systematické podpory rodin na této úrovni. Obce a města realizují řadu opatření ve prospěch dětí, seniorů či celých rodin. Je to však do velké míry v rámci jejich zákonných povinností, zatímco jim chybí zkušenosti s komplexnějším zabezpečením potřeb rodin a využíváním všech svých kompetencí. Většinou nemají koncepci rodinné politiky. Rozmanitost potřeb a pro¬blémů rodin však nelze plně efektivně podchytit bez komplexního přístupu, ani pouze opatřeními z centrální úrovně. Posláním rodinné politiky je mj. posilovat autonomii rodin a jejich kompetence, a to jak oceňováním přínosu rodin, tak dle potřeby poskytováním včasné a cílené podpory. Je důležité, aby obecných i místně specifických cílů rodinné politiky bylo dosahováno komplementárně na úrovni státu, regionů a obcí.
Projekt se zaměřuje jednak na teoreticko-koncepční a metodologická východiska koncipování lokální a regionální rodinné politiky, a jednak na praktické náměty na řešení jejích dílčích oblastí. Výstupem jsou mj. návrhy postupů a opatření při provádění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů v dílčích oblastech jako jsou služby a aktivity na podporu rodinného života, služby péče o děti, bydlení, zaměstnanost, volný čas, bezpečnost a doprava. Obecná východiska jsou rozpracována do souhrnu rodinně politických opatření, která lze realizovat a specifikovat pro obce různých velikostí, s různou socio-demografickou strukturou a ekonomickými podmínkami. Při formulaci opatření jsou také zohledněna očekávání, požadavky a role těch subjektů, které by taková opatření měly realizovat v reálných podmínkách svých krajů a obcí.
Návrhy opatření jsou tvořeny na základě zmapování dosavadních odborných poznatků a praktických zkušeností, vč. příkladů dobré praxe. Měly by poskytnout metodický základ především obcím pro koncipování jejich rodinné politiky, ale také krajům a MPSV k vytváření metodic¬kých a koncepčních podkladů pro rodinnou politiku prováděnou na nižších úrovních.
V projektu je použita kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod spolu se sekundární analýzou dokumentů. Výběrové sociologické šetření bylo zacíleno na představitele obcí na území celé ČR, kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů probíhal s představiteli krajských, městských a obecních úřadů a s odborníky z praxe. Využity byly strategické dokumenty obcí a krajů, dokumenty vydávané relevantními organiza¬cemi a rovněž přihlášky obcí do soutěže Obec přátelská rodině jako zdroj příkladů dobré praxe.

Spoluřešitelé: Mgr. Jana Barvíková, PhD., PhDr. Kamila Svobodová, PhD., PhDr. Anna Šťastná, PhD., Ing. Sylva Höhne

 

  • Seznam publikací vázaných k projektu

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud